อธิการบดี มรท. พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะทำงาน U2T for BCG ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษา รมต.อว. และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน U2T for BCG

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะทำงานโครงการ U2T for BCG ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ คุณสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดองค์ความรู้จากผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ