การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/65

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

โดยมีวาระเสนอให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ การแจ้งสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณคณะวิทยาการจัดการ / การแจ้งการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ / การแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 / การแจ้งการประเมินผลการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 / การแจ้งขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนและเสนอแผนการจัดการเรียนการสอน พร้อมงบประมาณตลอดหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล / การแจ้งผลการประกวดดาว เดือน ดาวจรัสฟ้า คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565 / การแจ้งจำนวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 / การแจ้งการดำเนินงานของศูนย์ CWIE (ชิวอี้) ของคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ