การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/65

อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาร่างกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาขอปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 จำนวน 1 หลักสูตร ตามแบบ สมอ.08 / การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

กิจกรรมอื่นๆ