ผู้บริหาร มรท. ร่วมการสัมมนาการจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีโลก ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ทั้งการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะอาจารย์ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับระเบียบและวิธีการในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมมนามาประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ และรายงานต่อวุฒิสภาต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

สำหรับกิจกรรมตลอดการสัมมนา ประกอบด้วย การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและกลไกการส่งเสริม โดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายแผนงาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย / การแบ่งกลุ่มประชุมตามประเด็นการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 การจัดสรรงบประมาณ (กองทุนศึกษา และกองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม), กลุ่มที่ 2 Ranking กับการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน, กลุ่มที่ 3 Ranking กับการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มที่ 4 Ranking กับเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการสรุปผลการสัมมนา โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ โฆษกคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ