นายกสภา มรท. นำคณะผู้บริหารร่วมการประชุมกำหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ได้ร่วมกันในการกำหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

กิจกรรมอื่นๆ