การประชุม คกก.นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/65

คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พ.ศ.2566 - 2570 จำนวน 10 โครงการ ที่ขอใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย / การพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ