รร.สาธิต มรท. และ กองพัฒนา นศ. นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมฟังการบรรยาย ชาติไทยและสถาบันหลักของชาติ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมฟังการบรรยายส่งเสริมองค์ความรู้หัวข้อ "ชาติไทยและสถาบันหลักของชาติ" ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด สำหรับการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้มีจิตสำนึก หวงแหน มุ่งจงรักภักดีและธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ