มรท. จัดสัมมนาวิชาการ ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิต

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ "ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิต" ในรูปแบบการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สนใจที่ร่วมฟังได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิต โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, รศ.ดร.บวร ปภัสราทร ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ รศ.ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา

กิจกรรมอื่นๆ