สนอ. จัดอบรมป้องกันอัคคีภัย และอพยพหนีไฟอาคารสูง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมป้องกันอัคคีภัย และอพยพหนีไฟอาคารสูง ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 80 คน ได้มีความรู้ความสามารถ และสร้างทักษะเบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัยซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติ และผู้ประสบภัย รวมทั้งป้องกันและลดอันตรายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภดิตถ์ เธียรวรรณ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลท่าศาลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับกิจกรรมตลอดการอบรม ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องการเกิดอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ การฝึกปฏิบัติการซ้อมดับไฟและการฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองสถานการณ์จริง

กิจกรรมอื่นๆ