สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดอบรมออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก "บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม" ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 3 ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 75 คน ได้พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และทักษะดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 15 และ 16 กันยายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมอื่นๆ