การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/65

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ร. (I). ขาดสอบ (X) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณารายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิสอบปลายภาค ภาคปกติ

กิจกรรมอื่นๆ