มรท. เชิญผู้เกษียณฯ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 14 และ 15 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, คุณวันเพ็ญ เต๊ะขันหมาก ผู้อำนวยการกองกลาง, คุณศรีไพร วงษ์วาน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบการ์ดและพวงมาลัยเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 และครอบครัว ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ "ด้วยรักและผูกพัน 65" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2565 ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์, ผศ.ธนิดา ภู่แดง, ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ, ผศ.ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์, ผศ.ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง, ผศ.ดร.พลวัฒน์ เกิดศิริ, คุณสมเกียรติ เหล็กอ่อนตา, คุณพรนภัส มะลิทอง, คุณกระจ่าง อิงวาระ, คุณมยุรี วัฒนคุ้ม, คุณประเทือง ขาวใส และ คุณปณิธา จันทร์สอน

กิจกรรมอื่นๆ