การเสวนาวิชาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อมหาวิทยาลัยและประเทศไทยใสสะอาด

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาวิชาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อมหาวิทยาลัยและประเทศไทยใสสะอาด ในรูปแบบการเสวนาระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ยึดถือและปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติทางจริยธรรม พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและทัศนคติในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสังคมของบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตนที่ดีในการดำเนินชีวิต 

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) / การเสวนา เรื่อง แนวทางเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และความคาดหวังของสังคมและผู้เกี่ยวข้อง โดย คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย, คุณดวงสมร วรฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, อ.ภูธร ภูมะธน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "ความเป็นมหาวิทยาลัยใสสะอาด" และพิธีมอบใบประกาศเจตนารมณ์ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในฐานะการประกาศเจตนารมณ์เป็นอาสาสมัครหน่วยงานใสสะอาด

กิจกรรมอื่นๆ