การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/65

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณากำหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 หลักสูตร / การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 2 ราย

กิจกรรมอื่นๆ