การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 9/65

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี /การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564


 

กิจกรรมอื่นๆ