วจก.ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 1/65

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 70 คน ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาการบัญชี ของคณะวิทยาการจัดการ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้รับการเตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางในการปฏิบัติตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง และได้รับความรู้และทักษะในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คชา ศัยยกุล และ ผศ.กฤดาพรรณ ปานทองคำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ