งาน IACE 2022

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ The 5th International Academic & Cultural Exchange 2022 หรือ IACE 2022 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมีเจ้าภาพร่วมซึ่งประกอบด้วย Universiti Teknologi MARA Kedah Branch ประเทศมาเลเซีย, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ประเทศอินโดนีเซีย, Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนาม, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย, Sebelas Maret University ประเทศอินโดนีเซีย และ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมเอเชีย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้นักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยในอาเซียน

สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 โดยในวันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนานาชาติสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 8, การประกวดการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 5

ในวันที่ 20 กันยายน 2565 เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ Simulation Games for Language Learning: Trends and Issues in Post-COVID 19 Era ครั้งที่ 1 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting โดย Asst. Prof. Dr.Marcin Wardaszko จาก Kozminsky University ประเทศโปแลนด์, Prof Dr. Ted Yu - Chung Lou จาก National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

ส่วนในวันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นการบรรยายหัวข้อ Experiencing Malaysia Through Senses โดย Dr.Wan Irham IShak รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา Universiti Teknologi MARA Kedah Branch ประเทศมาเลเซีย และการอบรมวิธีการใช้ Data Analatics with IBM SPSS Statistics โดย Mr.Kamarul Ariffin จาก Universiti Teknologi MARA Kedah Branch ประเทศมาเลเซีย

กิจกรรมอื่นๆ