มรท. จัดบูธแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่น มรท. ประจำปี 2565 ในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดบูธแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับบูธแสดงผลงานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนมาจัดแสดงและประชาสัมพันธ์เพื่อให้แนวปฏิบัติและการให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ในท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี และเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดบูธแสดงผลงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือในระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2565 โดยแบ่งเป็นบูธแสดงผลงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จำนวน 36 บูธ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 / บูธแสดงผลงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 17 บูธ ณ บริเวณโถง ชั้น 2 และบูธแสดงผลงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก (สื่อวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต) จำนวน 9 บูธ ณ บริเวณโถง ชั้น 3

กิจกรรมอื่นๆ