การประชุมคณะทำงานแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร มรท. ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร กรอบแนวคิดในการจัดทำแผน และกระบวนการจัดทำแผน / การพิจารณาร่างแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Career Path) Individual Development Plan (IDP-TRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2570) / การพิจารณาร่างแบบฟอร์มการวิเคราะห์ SWOT และแบบฟอร์ม Tows Matrix การจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 / การพิจารณากำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 และปฏิทินการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570

กิจกรรมอื่นๆ