เลขานุการ รมต.อว. ให้เกียรติบรรยายพิเศษพิธีเปิดงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมการแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2565 "การปรับตัวและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่อนาคต" ภายใต้กรอบพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานมหกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในปี 2565 ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 102 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การปรับตัวและการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่อนาคตภายใต้กรอบพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายของกระทรวง อว." โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน" โดย คุณบรรหาร เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี, การเสวนาเสียงสะท้อนการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และความต้องการด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี, คุณเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี และ คุณสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำชุมชนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 36 ชุมชน 

กิจกรรมอื่นๆ