พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรท. และ UST ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างการเชื่อมโยงการศึกษา ระหว่างสองฝ่ายในรูปแบบของโครงการแลกเปลี่ยน และนักเรียนครู, การศึกษาในต่างประเทศของบุคลากร, การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม การฝึกงาน การจัดสัมมนาวิชาการ และการทำวิจัยร่วมกัน การร่วมมือกันในด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ ความร่วมมือด้านการบริการชุมชนและการเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารทางวิชาการและข้อมูลอื่น ๆ  โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2565 - 20 กันยายน 2570

กิจกรรมอื่นๆ