งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 102 ปี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 102 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

โดยเมื่อเวลา 07.49 น. ณ บริเวณลานธรรม และบริเวณด้านหน้าอาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล

ต่อมาเวลา 09.19 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นการแสดงสัมโมทนียกถา โดยพระครูสุวัฒน์จันทโชติ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีถวายอาหารปิ่นโต ถวายผ้าไตร และถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

จากนั้นเวลา 11.15 น. เป็นพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ประกอบพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ส่วนในเวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 "ด้วยรักและผูกพัน 65" สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคณาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์, ผศ.ธนิดา ภู่แดง, ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ และ ผศ.ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.พลวัฒน์ เกิดศิริ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คุณสมเกียรติ เหล็กอ่อนตา, คุณพรนภัส มะลิทอง, คุณกระจ่าง อิงวาระ และ คุณมยุรี วัฒนคุ้ม บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี, คุณประเทือง ขาวใส และ คุณปณิธา จันทร์สอน บุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โดยภายในงานได้มีพิธีมอบพวงมาลัย และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงของสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการแสดงของสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สร้างความอบอุ่นและซาบซึ้งแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงาน

กิจกรรมอื่นๆ