การประชุม คกก.บริหารศูนย์ AIC ลพบุรี ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย BCG สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด 10 ชนิด / การพิจารณาการคัดเลือกเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 2566 ประเภทศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร, ประเภทหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูง และประเภทกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

กิจกรรมอื่นๆ