งานด้วยรักและผูกพัน 65

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 "ด้วยรักและผูกพัน 65" สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคณาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์, ผศ.ธนิดา ภู่แดง, ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ และ ผศ.ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ไกรฤกษ์ ยี่เฮ็ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.พลวัฒน์ เกิดศิริ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คุณสมเกียรติ เหล็กอ่อนตา, คุณพรนภัส มะลิทอง, คุณกระจ่าง อิงวาระ และ คุณมยุรี วัฒนคุ้ม บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี, คุณประเทือง ขาวใส และ คุณปณิธา จันทร์สอน บุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โดยภายในงานได้มีพิธีมอบพวงมาลัย และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงของสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการแสดงของสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สร้างความอบอุ่นและซาบซึ้งแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงาน

กิจกรรมอื่นๆ