การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/65

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ของ 11 สาขาวิชา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของ 11 สาขาวิชา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผู้สอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 1/2565 / การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 / การพิจารณาการแก้ไขผลการเรียน ขาดสอบ (X, M) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ

กิจกรรมอื่นๆ