การแสดงผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และการเสวนา ถอดบทเรียนสู่การพัฒนาต่อยอดต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก 3 บุรี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแสดงผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และการเสวนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก "ถอดบทเรียนสู่การพัฒนาต่อยอดต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก 3 บุรี" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้แก่ โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จ.สระบุรี, โรงเรียนวัดศรัทธาภิรมย์ จ.สิงห์บุรี และโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า จ.ลพบุรี / พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 8 คน / พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลนักเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 32 คน / พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 5 รางวัล 16 สาขาวิชา / พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลและเงินรางวัลการประกวดโครงการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษา (นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา) จำนวน 5 รางวัล / พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลสาขาวิชาและแกนนำนักศึกษาการจัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 5 สาขาวิชา / การนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนต้นแบบ และนักศึกษาตัวแทนสาขาวิชา 5 สาขาวิชา / การสัมมนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก หัวข้อ "ถอดบทเรียนสู่การพัฒนาต่อยอดต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก 3 บุรี" โดย คุณสุธีร์ เครือวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาภิรมย์, คุณวรรณศิริ ดวงประเทศ ผู้แทนจากโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ และคุณสมร สิทธิเลิศประสิทธิ์ ผู้แทนจากโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า

ลิ้งค์ดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ : https://drive.google.com/drive/folders/1JU0Z3DSxMMkJEBk3c2f43DJ4SlHq2n_d?usp=sharing

กิจกรรมอื่นๆ