การประชุม คกก.บริหารความเสี่ยง มรท. ครั้งที่ 8/65

รศ.วรวุฒิ เทพทอง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปรับแก้ไขรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565)

กิจกรรมอื่นๆ