การประชุมพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงานห้องปฏิบัติการกลางคณะวิทยาศาสตร์ฯ

อ.ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงานห้องปฏิบัติการกลางของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าส่วนงานห้องปฏิบัติการส่วนกลางของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทนผู้ที่กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยที่ประชุมมีมติเลือก คุณอำพล พุ่มไพจิตร นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าส่วนงานห้องปฏิบัติการกลาง

กิจกรรมอื่นๆ