การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/65

อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 / การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 / การพิจารณาร่างแผนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 / การพิจารณาร่างแผนการบริการวิชาการ 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 / การพิจารณาการส่งกิจกรรมร่วมงานประเพณีลอยกระทรงย้อนยุค ประจำปี 2565 / การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม / การพิจารณาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมอื่นๆ