มรท. จัดนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นฯ และพิธีมอบรางวัล งานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น และพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ในงานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธี

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น และพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลในกิจกรรมการประกวดผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทโครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น, ประเภทนิทรรศการด้านการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น, ประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น และประเภทโรงเรียนเครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ซึ่งประกอบด้วย ประเภทเครือข่ายโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33, ประเภทเครือข่ายโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และประเภทเครือข่ายโรงเรียนร่วมผลิตนักศึกษาครู

ลิ้งค์ภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1TaeU6QfFxTwPtDFd_Ap2Vo38iXhB3NCA?usp=sharing

กิจกรรมอื่นๆ