มรท. รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงเรียนบรรจงรัตน์ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิรองศาสตราจารย์สุรพันธ์ ยันต์ทอง จำนวน 31,000 บาท ในโอกาสการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรองศาสตราจารย์สุรพันธ์ ยันต์ทอง ครั้งที่ 3/2565 โดยได้รับเกียรติจาก อ.โรจน์ ดุลยากร ประธานกรรมการมูลนิธิรองศาสตราจารย์ สุรพัยธ์ ยันต์ทอง ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนการศึกษา

สำหรับทุนการศึกษาที่รับมอบนี้แบ่งออกเป็นทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท, ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะนำมามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนักศึกษา ในโอกาสต่อไป

นอกจากนี้ มูลนิธิรองศาสตราจารย์สุรพันธ์ ยันต์ทอง ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีลพบุรี" สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2565 และรางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในโอกาสนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ