อธิการบดี มรท. ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนาในงานเล่าเรื่อง เรื่องเล่า 22 ปี กับวิถีไทยเบิ้ง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งตำบลโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเสวนา หัวข้อ SE วิถีวัฒนธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับ อ.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมายหน่วยวิจัยวิทยากรสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ คุณประทีป อ่อนสลุง ประธานบริษัท ไทยเบิ้งโคกสลุง จำกัด ในงานเล่าเรื่อง เรื่องเล่า 22 ปี กับวิถีไทยเบิ้ง ให้กับผู้รับฟังการเสวนาซึ่งประกอบด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี, ชุมชนจากจากหลาดใต้โหนด จ.พัทลุง และขอนแก่น ซึ่งจัดโดยชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการทำงาน 22 ปี ของชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงในการพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมโดยใช้วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ในการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมอื่นๆ