คณะครุศาสตร์จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (TOEIC) สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบการอบรมแบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 65 คน ได้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษในการสอบ TOEIC และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 24 และ 25 กันยายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ