มรท. ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก และ ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ ในโอกาสได้รับรางวัล คนดีศรีลพบุรี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมมอบช่อดอกไม้และของขวัญแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีลพบุรี" สาขาคนดีในภาพรวม ประจำปี 2565 และ ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีลพบุรี" สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 ในพิธีมอบรางวัลคนดีศรีลพบุรี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สำหรับพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ในสาขาต่าง ๆ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมในวงกว้างของจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ