การประชุม คกก.กองทุนวิจัย มรท. ครั้งที่ 5/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย / การพิจารณาขออนุมัติเงินกองทุนวิจัยฯ เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมอื่นๆ