การประชุม คกก.บริหารจัดการหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/65

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงผลการเรียน (M) รายวิชา ศท 0022701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล นักศึกษาภาคพิเศษ 2/64 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / การพิจารณาผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณารายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธิสอบปลายภาค รายวิชา ศท 0022701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / การพิจารณาคำร้องขอเลื่อนสอบ ขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ