สนอ. จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ด้วยรักและผูกพัน 65

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ หอประชุม 1 คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานและกล่าวมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานอธิการบดี ในงาน "ด้วยรักและผูกพัน 65" สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้สำนักงานอธิการบดี มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณพรนภัส มะลิทอง บุคลากรสังกัดกองบริการการศึกษา, คุณสมเกียรติ เหล็กอ่อนตา และ คุณกระจ่าง อิงวาระ บุคลากรสังกัดกองกลาง และ คุณมยุรี วัฒนคุ้ม บุคลากรสังกัดกองคลัง 

พร้อมกันนี้ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.ดร.ธัญณิชา ทองอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติร่วมงานด้วย

ลิ้งค์ภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1Y1Daf3_o_86DdheBcb6nDn_jf5ENOCgf?usp=sharing

กิจกรรมอื่นๆ