คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมทั้งสัมภาษณ์และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ, ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ, ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ, ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้แทนนักศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ในรูปแบบการตรวจเยี่ยมแบบ Hybrid Meeting สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสอบทานผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจทานคุณภาพของการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยว่ามีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความโปร่งใส

พร้อมกันนี้คณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานของศูนย์ภาษา ในฐานะหน่วยงานสอบทานพิเศษในด้านสิ่งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนการอบรม และการบริการทางด้านภาษา รวมทั้งหารือกับบุคลากรของศูนย์ภาษาด้วย

กิจกรรมอื่นๆ