ผู้บริหาร มรท. ร่วมเป็นเกียรติในการสัมมนาผลสำเร็จของโครงการ U2T for BCG ของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในโครงการสัมมนาผลสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "ไทยทำมาดี THAITHAMMADEE" โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 8 ตำบล, จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 ตำบล และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แขวง

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย ปาฐกถาเกี่ยวกับ U2T for BCG กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การเยี่ยมชมบูธนำเสนอผลงาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม/เทคโนโลยีของแต่ละตำบล

กิจกรรมอื่นๆ