ผู้บริหาร มรท. ร่วมพิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระพุทธลวบุรารักษ์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณาจารย์ ร่วมพิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระพุทธลวบุรารักษ์ ซึ่งจัดโดยสโมสรโรตารีลพบุรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อม จ.ลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดสร้างเหรียญพระพุทธลวบุรารักษ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

กิจกรรมอื่นๆ