การประชุม คกก.พิจารณาการจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ จำนวน 10 ราย

กิจกรรมอื่นๆ