มรท. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรการจัดทำยุทธศาสตร์ให้ได้เข็มมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเคนซิงตั้นอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ท จ.นครราชสีมา ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการจัดทำยุทธศาสตร์ ให้ได้เข็มมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและรองคณบดี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรในสังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการนำซอฟท์แวร์ และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติไปใช้ในการบริหารงานสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำงบประมาณและการบริหารโครงการไปใช้ได้จริงในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดำรงค์  วัฒนา และ ดร.พรมณี ขําเลิศ จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 28 - 30 กันยายน 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

โดยในวันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพภายในภายนอกมหาวิทยาลัย (SWOT) และตำแหน่งยุทธศาสตร์ และการฝึกปฏิบัติการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยอาศัยเครื่องมือสมัยใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ และการอบรมเทคนิคการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้บัตรคะแนนสมดุล

ส่วนในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นการอบรมการสร้างตัวแบบธุรกิจ (BMC : Business Model Canvas), การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ระบบโครงการบุคลากรและงบประมาณ การกำหนดกลยุทธ์และการริเริ่มโครงการเรือธง (Flagship Project) และการสรุปผลการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ