การประชุม คกก.นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/65

คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใช้สำหรับการจัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และร่างนโยบายการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ