การประชุม คกก.ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มรท. ครั้งที่ 1/65

รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ประธานคณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ที่สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยของชาติ) / การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ / การพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมอื่นๆ