วจก. จัดสัมภาษณ์ นศ. เพื่อคัดเลือกรับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการสัมภาษณ์นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรเทพสตรี ประจำปี 2565 ประเภทนักศึกษา ในรูปแบบการสัมภาษณ์ระบบ Hybrid Meeting สำหรับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ได้แก่ นายวิวัตณ์ เสาสุข นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ