การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากำลังคน มรท. ครั้งที่ 1/65

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 / การพิจารณาออกแบบเครื่องมือในการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และมอบหมายหน้าที่ในการทำงาน / การพิจารณาปฏิทินการทำงานของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ