มรท. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับมหาวิทยาลัยและ อว. ส่วนหน้าในจังหวัดต่าง ๆ ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting สำหรับการประชุมชี้แจงครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของ อว.ส่วนหน้า และแนวทางในการรับใบสมัครผู้ประกอบการโอทอป และเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการโอทอปที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดยได้รับเกียรติจาก คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ คุณชัชฎาพร มีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ