การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 7/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2565 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง / การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ให้มีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบ 60 ปี จำนวน 6 ราย / การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อดำเนินการยกร่าง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปรับวุฒิและเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ