ผู้บริหาร มรท. ร่วมฟังการบรรยาย ชาติไทยและสถาบันหลักของชาติ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี, รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสบรรยายพิเศษส่งเสริมองค์ความรู้ หัวข้อ "ชาติไทยและสถาบันหลักของชาติ" ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี สำหรับการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ซึ่งประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาทุกยุคทุกสมัย ตลอดจนเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีจิตสำนึก หวงแหน มุ่งจงรักภักดีและธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมอื่นๆ