การประชุม คกก.นโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 12/65 (วาระพิเศษ)

ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 12/2565 (วาระพิเศษ) ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การพิจารณาการดำเนินการด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ